ZINEB BULL PHÒNG TRỪ NẤM BỆNH HẠI CÂY TRỒNG 1 kg - ádgdh