(Thùng 15 gói) Chinsu Hủ tiếu bò kho gói - Thùng

495.000đ