(Sản phẩm mới của Chinsu) Chinsu Miếng gà hầm măng gói - Gói 4

34.000đ