PICORAZ 490ec THU ỐC TRỊ BỆNH CHO CÂY TRỒNG 240ml - VDSVGSV