Chụp oxy ( Mask thở, dây chụp thở oxy loại dây và loại có túi) - 23456789015

25.000đ - 35.000đ
35.000đ