Amply số HAS MC-2500S chất lượng Đức - HAS MC-2500S